SINDIKAT

je skupina zaposlenih, ki delujejo skupaj za lažje doseganje skupnega cilja, zaščite pravic zaposlenih. Sindikat omogoča delavcem, ki se preživljajo z delom za delodajalca, da se kolektivno in zato učinkoviteje kot razdrobljeni na posameznike borimo za dostojno plačilo za opravljeno delo, za varne in zdrave delovne razmere ter za druge delavske pravice. Sindikalno geslo je: "Združeni smo močnejši!"

figurice 20

 

VČLANI SE

 • informacije o plačah in drugih pravicah po kolektivnih pogodbah in pomoč za uveljavitev le-teh
 • seznanitev s pravicami iz Zakona o delovnih razmerjih (nadure, odmori, presežni delavci, dopust, odpoved pogodbe o zaposlitvi in drugo)
 • pomoč pri sklepanju podjetniških kolektivnih pogodb
 • pomoč v primeru kršitev pravic iz delovnega razmerja
 • brezplačno pravno zastopanje v sporih pred Delovnim in socialnim sodiščem
 • varstvo pravic v postopkih za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
 • zastopanje članov v stečajnih postopkih in prisilnih poravnavah
 • usposabljanja in izobraževanja članov sindikata
 • ugodnejši krediti pri Delavski hranilnici
 • solidarnostna pomoč članu v primeru finančne stiske (ob izpolnjevanju pogojev)
 • druženje na športnih igrah, družabnih srečanjih, izletih
 • cenejše bivanje v sindikalnih počitniških kapacitetah

Izpolnite pristopno izjavo ali e-obrazec in postanite del družine.

 

KAJ JE SINDIKAT

Sindikat je interesna organizacija, ki združuje delavce na podlagi prostovoljnega včlanjevanja, svobode sindikalnega organiziranja in kolektivnega pogajanja. Temeljna naloga sindikata je zaščita in izboljšanje gospodarskih, socialnih, izobraževalnih in kulturnih interesov svojih članov.


ZAKAJ POTREBUJEM SINDIKAT?

Namen sindikata je organizirano delovanje zaposlenih v odnosu do delodajalca. Zaposleni posameznik v odnosu do svojih nadrejenih pogosto ne najde načina in poguma, da bi se postavil zase, zaradi specializacije delovnih mest in delovnega tempa pa pravic iz naslova delovnega prava niti ne pozna, niti jih ne zna uveljaviti. Sindikat kot združenje zaposlenih se lahko veliko učinkoviteje zoperstavi kršitvam in delodajalca opozori na nepravilno ravnanje. Hkrati sindikat v podjetju predstavlja točko, kjer se zbirajo informacije s strani vseh zaposlenih in kjer se oblikuje vizija zaposlenih v zvezi z delovnim razmerjem. Sindikat ima nalogo, da skupen interes zaposlenih skuša uveljaviti skozi pogajanja in skrb za zakonitost delovanja delodajalcev.

Včlanitev v sindikat zaposleni dojemamo kot zavarovalno polico za trenutek, ko delovne razmere ne bodo ustrezne in bomo potrebovali pomoč. Ko ne bo plače do 18. v mesecu, regresa, ko nam je odmerjeno premalo dni dopusta, ko so pozabili na jubilejno nagrado, ko nas šikanirajo, da hodimo v službo s kepo v želodcu. Enako kot vsi mesečno plačujemo dodatno zdravstveno zavarovanje za trenutek, ko ga bomo potrebovali. Je pa oblikovanje sindikata v podjetju še pomembneje takrat, ko so razmere dobre, saj lahko skozi sindikalno aktivnost in pogajanja z delodajalcem veliko težav preprečimo še preden nastanejo. Predvsem pa z aktivnim sodelovanjem sooblikujemo svoj delovni prostor in izboljšujemo kvaliteto našega življenja, katerega pomemben del zajema naša služba. Kakor včasih drži dejstvo, da delavec sam ne more spremeniti nič, pa nasprotno, kolektivno povezani zaposleni lahko veliko stvari spremenimo na bolje. Seveda pa to pomeni, da se nas mora v podjetju povezati kar največje število. Zato tisti, ki menite, da sindikata ne potrebujete, razmislite ponovno. Nekatere pravice so namreč pogojene s trajanjem članstva v sindikatu, tako pravica do pravnega nasveta (tri mesece) ali zastopanja pred delovnih sodiščem (pol leta).

 

KAKO POSTATI ČLAN?

Član sindikata postanete s podpisom pristopne izjave.
V kolikor je v družbi že ustanovljen sindikat, se obrnite na predsednika sindikata, kjer boste dobili nadaljnja navodila. V nasprotnem primeru se ob včlanitvi obrnete na strokovno osebje v naših sindikalnih pisarnah, kjer vam bomo nudili strokovno pomoč. Članarino vam obračunava računovodska služba delodajalca, v kolikor pa ne želite, da delodajalec ve, da ste član sindikata, lahko članarino plačujete prek trajnika ali položnic.

 

KAKO USTANOVITI SINDIKAT V PODJETJU?

Posameznik v podjetju se lahko v sindikat včlani sam, lahko pa najprej med sodelavci ugotovi, ali obstaja zanimanje za kolektivno povezovanje. Pri ustanavljanju sindikata se obrnite na strokovne službe ZSSS Regijske organizacije zahodne Slovenije, ki poskrbi za celotno tehnično izvedbo včlanjevanja in volitev sindikalnih predstavnikov v podjetju. Volitve sindikalnih zaupnikov se izvedejo z neposrednim, tajnim ali pa javnim glasovanjem članov. Organi sindikata so običajno zbor članov sindikata, izvršni in nadzorni odbor ter predsednik sindikata. Temeljni akt sindikata so pravila, ki jih sprejmejo člani sindikata in so deponirana na upravni enoti. Priporočljivo je tudi, da se sklene dogovor o sodelovanju sindikata z delodajalcem, v katerem se določijo pogoji za sindikalno delo ali pa te pogoje zajame podjetniška kolektivna pogodba.

ZAKAJ ZSSS?

REPREZENTATIVNOST

• sodelovanje pri oblikovanju zakonov,
• sklepanje kolektivnih pogodb na ravni dejavnosti
• sodelovanje v svetih in organih institucij, ki oblikujejo delovno in socialno politiko

 

DOSTOPNOST

• teritorialna organiziranost
• območne enote po vsej Sloveniji,
• sindikalne pisarne v vseh večjih mestih,
• strokovni sodelavci pridemo do vas

 

STROKOVNOST

• organiziranje delovanja sindikata v družbi,
• pomoč pri uveljavljanju pravic pri delodajalcu
• pomoč pri sklepanju kolektivnih pogodb,
• pomoč pri stavkah in drugih oblikah sindikalnega boja,
• pravna pomoč in brezplačno zastopanje pred delovnim sodiščem


VAŠ ZAŠČITNIK DELAVSKIH PRAVIC

• informiranje o pravicah iz delovnega razmerja
• ukrepanje ob nespoštovanju le-teh
• sklepanje kolektivnih pogodb
• pomoč pri izvedbi sindikalnega boja

Preberite si še tematsko številko Delavske enotnosti na to temo, objavljeno kot PDF za ogled potrebujete (pregledovalnik PDF dokumentov, npr. Adobe reader).