Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2S), Ur. l. 69/2017

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2O), Ur. l. 69/2017

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Ur. l. 69/2017

Aneks št. 11 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS), Ur. l. 69/2017

Poročilo o gibanju plač za september 2017, Ur. l. 69/2017

Aneks številka 3 h Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine Slovenije, Ur. l. 69/2017

Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za november 2017, Ur. l. 70/2017

Aneks h Kolektivni pogodbi dejavnosti gostinstva in turizma Slovenije, Ur. l. 71/2017

Razlage Kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji (KPZZ), Ur. l. 72/2017

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Ur. l. 74/2017

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov, Ur .l 74/2017

Kolektivna pogodba za cestni potniški promet Slovenije za leto 2018, Ur. l. 75/2017

Zakon o dopolnitvah Zakona o organiziranosti in delu v policiji (ZODPol-D), Ur. l. 77/2017

Kolektivna pogodba grafične dejavnosti, Ur. l. 77/2017

Poročilo o gibanju plač za oktober 2017, Ur. l. 79/2017

Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence, Ur. l. 80/2017

Razlaga v zvezi z izvajanjem četrtega odstavka 92. člena Kolektivne pogodbe komunalnih dejavnosti, Ur. l. 80/2017

Spremembe in dopolnitve Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti, Ur. l. 80/2017

Tarifna priloga h Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti, Ur. l. 80/2017